Home

Medicinska framsteg 1800 talet

1800-talets medicinska revolution Varldenshistoria

1800-talets medicinska revolution Under flera hundra år byggde­ den europeiska läkarveten­skapen på den gamla grekiska­ teorin att sjukdomar uppstod på grund av obalans­ mellan de fyra kropps­vätskorna - blod, slem samt svart och gul galla 70 är det nya 50. Snabba medicinska framsteg har inneburit stora förändringar för äldres hälsa. Men hänger samhället med i förändringen? Och är vården redo för Springsteen-fansen och de tatuerade änkorna? Dagens 70-åringar är oerhör Hon menar i boken Sanningens gränser att den medicinska vetenskapen till stor del också handlar om moral. Den är normerande, dvs talar om vad som är bra eller dåligt. Under andra hälften av 1800-talet vann skolmedicinen mark i och med att läkarkåren professionaliserades. Därmed kom den i konflikt med folkmedicin och kvacksalveri

En operation i början av 1800-talet var ett skräckfyllt vågspel. Ett vanligt ingrepp var amputation av en arm eller ett ben. När operatören gjorde sitt jobb, gällde det att ha några starka karlar som kunde hålla den vilt fäktande och vrålande patienten i ett fast grepp I sortimentet förekom också delar av djur och olika oorganiska salter. Först under 1800-talet blev det, tack vare framsteg inom kemin, möjligt att isolera de första kemiska substanserna ur medicinalväxter. Allteftersom kemin utvecklades blev isolerade substanser allt vanligare på apoteken Under 1800 talet gjordes det stora framsteg inom läkekonsten. Man började nu märka på många sätt hur man skulle undvika infektioner och annat genom att hålla allting rent och fritt från bakterier

Forskarna understryker att de inte såg tecken på högre hjärnfunktioner, eller någon form av medvetande. Men vissa nervceller återfick delar av sin funktion, vilket forskarna beskriver som lovande framsteg på vägen att behandla hjärnskador. Källa: Natur - framsteg och bakslag Framtider ges ut av Institutet för Framtidsstudier och utkommer med fyra nummer per år. Prenumerationsavgiften 100 kronor (varav moms 5,66 kronor) per år, inbetalas på postgiro 701633-0 Man kan numera specialtillverka olika molekyler och därigenom få fram olika medicinska egenskaper. Framsteg inom genetiken får mer och mer genomslag inom medicinen och genotypning har redan betydelse vid val av behandling, dosering av läkemedel och beslut om abort

Medicinska framsteg-arkiv - Vård & Hälsa - vardochhalsa

  1. Vaccin samt andra medicinska framsteg höjde också medellivsåldern. Alla dessa saker var positiva, men det var inte lika fantastiskt för arbetarna under den här perioden. Många gruvarbetare levde under usla levnadsvillkor och tjänade knappt in några pengar alls, parlamentet genomförde lagar som förbättrade situationen, men inte.
  2. ernas upptäckt Länge var människor okunniga om vikten av rätt kost och solsken för att undvika vita
  3. Århundradet upplevde en anmärkningsvärd förändring i många människors levnadssätt, som ett resultat av tekniska, medicinska, sociala, ideologiska, och politiska förnyelser. Troligen gjordes fler tekniska framsteg i perioden efter första världskriget än den totala summan av teknisk utveckling än i något annat århundrade innan den.

Maktkamp genom tiderna Forskning & Framsteg

Medicin och sjukvård Historia SO-rumme

Linné on line - Medicinalväxter är viktiga för dagens mediciner

Under 1800-talet började denna äldre världsbild att rubbas. Nya medicinska framsteg hade gjort att det nu fanns en stark aktör inom den medicinska diskursen som inte alls hade någon koppling till den religiösa, läkaren. Läkaren hade sitt paradigm från vetenskapen och under 1800-talet blir det Boken, som är i stort format, inleds med en introduktion över hur Göteborg såg ut vid mitten av 1800-talet, och om stadsplanetävlingen som anordnades 1861. Den resulterade i 1866 års nya stadsplan, där stadsområdet var kraftigt utökat. Som förebilder var 1800-talets tidigare omvandlingar av storstäder som Paris och Wien

2018-02-04 När och hur kom 1800-talets stora medicinska framsteg till nytta för patienterna på Nyköpings lasarett Med bakteriologins, antiseptikens och aseptikens framväxt under 1800-talet utvecklades effektiva metoder för att minska infektioner i vården. Dessa kunskaper skulle sedan delvis falla i glömska till följd av antibiotikans introduktion i sjukvården efter 1945, något som medförde nya risker Under 1800-talet genomgick det svenska samhället flera betydande förändringar. Sveriges folkmängd ökade drastiskt, vilket med Tegnérs ord tillskrevs freden, vaccinet och potäterna. Sverige var inte längre involverat i krig, medicinska framsteg höll dödssiffrorna nere, och medicinska_framsteg_kuba_1.10.pdf (60.15 KB) Kuba är ett föredöme framför allt genom sitt väl utvecklade hälsosystem och den låga HIV-frekvensen. Kuba har på senare tid också utvecklat vaccin mot stafylokocker och kunna visa upp stadigt minskad barnadödlighet. År 2009 var den 4,7 av 1 000 födda I slutet av 1800-talet beskrevs flera embolektomiförsök, några lyckade. Man öp­pnade kärlet över det ockluderade området och utförskaffade materialet med slevar och tänger. År 1913 lyckades Fritz Bauer i Malmö att utföra en lyckosam öppen embolektomi i aorta, vilket beskrevs i Läkartidningen (»Fall av embolus aortae abdomin.

Genom olika skiftesreformer under senare delen av 1700-talet och början av 1800-talet kunde den odlade jorden sammanföras i större sammanhängande ägor. Brukningsmetoderna blev mer rationella än som varit möjligt på de tidigare splittrade ägorna. De gamla byarna sprängdes, och en betydande utvidgning av åkerarealen ägde rum Om Max 1800-tal. 1800-talet kallas ibland ångans och nyttans århundrade. Industrialismen och nya vetenskaper revolutionerade Europa. Det var även skräckens, romantikens och dubbelmoralens sekel och en tid då tankar om mänskliga rättigheter och likhet inför lagen föddes Genterapi är en form av genteknik som hela tiden gör medicinska framsteg. Genterapi är en behandlingsform och används för att förhindra främst ärftliga sjukdomar. Dock har inte forskare kommit så långt inom just detta område då det fortfarande finns tekniska problem som är grundläggande inom genterapin medicinska innovationer till hälsorevolutionen på 1800-talet svår att bekräfta. Difteri-, stelkramps- och kikhostevaccin anlände på scenen endast efter det att sjukdomarnas mortalitet redan avsevärt hade reducerats; vaccin för mässling, röda hund och polio blev inte tillgängliga förrän i mitten p Sedan dess har det gjorts medicinska framsteg i en hissnande fart — insulin mot diabetes, kemoterapi mot cancer, hormonbehandling mot körtelsjukdomar, antibiotika mot tbc, klorokin mot vissa slag av malaria, dialys mot njursvikt samt öppen hjärtkirurgi och organtransplantationer, för att nämna bara några exempel

Beundra arkitekturen från 1800-talet i vackra privata herrgårdar, när Montpellier var huvudstaden i provinsen Languedoc. Upptäck stadens medicinska universitet, den äldsta i Europa, och få insikt i de många medicinska framsteg som gjorts i Montpellier Faktum är att det var nästan tio gånger så vanligt att kvinnor över 40 år födde barn i slutet av 1800-talet. Gå direkt till textinnehållet Start Alla program Stora medicinska framsteg Under 1800-talet hade Sverige utvecklats från ett jordbrukarsamhälle till en industrination och enorma vetenskapliga och tekniska framsteg hade vunnits. Men samhällsomvandlingen var kanske allra tydligast på familjens område Ibland uttog tyskarna en sorts hämnd för tidigare stölder, t ex Napoleons konstrov på 1800-talet. Det var en målmedveten vilja att utplåna andra kulturer. På flera håll, t ex i Sovjetunionen och Polen, förstörde nazisterna medvetet den konst och kultur som inte intresserade dem mellan samhällsklasserna, 1800-talet var en förändringens tid för Sverige. Intresset för den sociala frågan växte fram i Sverige och övriga västvärlden. Samtidigt sker det en rad medicinska framsteg som leder till förändringar inom sjukvården. Eternarkos och antisepti

också få till mål att fostra och utveckla moral. Under 1800-talet skedde betydande förändringar i Sverige. Industrialisering och urbanisering förändrade livs-och arbetsvillkoren. Medicinska framsteg, jordbrukets rationalisering och arbetsspecialisering leder till att lönearbete blir den dominerande arbetsformen. Dett Vård- och omsorgsarbete 1 Gudrun Arvidsson Redaktion Jeanette Finne Formgivning Eva Jerkeman och Nette Lövgren Bildredaktion Susanna Mälarstedt/Sanna Bilder Omslagsbild Maja Modén. Medicinska framsteg En bättre förståelse för vad som orsakar RDS hos nyfödda, framsteg inom röntgenutrustning och framsteg inom blodanalys har låtit läkarna att snabbt diagnostisera och behandla RDS, mycket bättre än på 1800-talet och till och med 1990-talet Även om sjukhus har funnits sedan lång tid tillbaka är det framför allt under 1800-talet som utvecklingen av hälso- och sjukvårdssystemen tar fart, dels med en politik för att hjälpa de allra fattigaste patienterna och dels med väsentliga medicinska framsteg och förstärkt makt för läkarna

Vad mer är, hade inte den frihet 1800-talsmänniskan åtnjöt sedan dess eroderats, hade de vetenskapliga och medicinska framstegen idag med allra största sannolikhet varit större än vad som nu är fallet. Detta eftersom dessa framsteg i mångt och mycket varit produkter av just den frihet som steg för steg inskränkts När jag först kom till Örkelljunga 1970 var det mer än en patient som bad mig att jag skulle skära upp en åder om jag fann honom död. Det var minnen från koleran på 1800-talet som levde kvar, för en kolerasjuk kunde förlora vätska så hastigt att man svimmade och togs för död, skendöd Till exempel diskuterades redan under 1700- och 1800-talen hur katekesundervisningen kunde göras mer intresseväckande, och det fanns även under 1800-talet en rädsla (formulerad i en slags medicinska och psykologiska termer) för att såväl flickor som pojkar blev nedstämda och melankoliska av utbildning Människan är uppfinningsrik till sin natur, och det är naturligtvis en av de största anledningarna till att vi utvecklats så mycket på så kort tid. Här har vi listat några exempel i form av uppfinningar som förändrat världen På 1800-talet ingick s k indisk hampa i de flesta mediciner, för användning mot alla möjliga åkommor. I Sverige förekom indisk hampa som råvara i olika medicinska tinkturer. Mellan 1869 till 1950 fanns cannabis tillgängligt på apotek i Sverige

Utvecklingen av medicin och läkekonst - mimersbrunn

Befolkningen växte i Europa som helhet. Orsaken till att antalet människor ökade var inte att det föddes fler barn utan att människorna levde längre. Jordbruket hade blivit effektivare, och människorna hade lättare att få mat. Dessutom skedde det en del medicinska framsteg, bl.a. upptäckte man ett vaccin mot smittkoppor Folkmedicin är botemetoder och föreställningar om sjukdomstillstånd som inte grundar sig i den moderna skolmedicinen.I den nordiska folkmedicinen finns gott om element som bygger på magi och föreställningar om övernaturliga väsen, men också visst innehåll där erfarenhet och rationella antaganden spelar roll för ordinationen Medicinska framsteg Anledningen till att vi blir äldre är främst medicinska framsteg i kombination med ett ökat välstånd, anser forskarna. På ett individuellt plan finns det andra svar. Så som personlighet, förstånd - och motion. Det senare är dock inte hemligheten bakom Stina Hellstens ålder. - Nej, det har jag inte ägnat mig åt

medicin Forskning & Framsteg

Kortfattat beskrivs de medicinska framstegen under olika århundraden, men framför allt fokuserar författaren på hur människor har tänkt och trott, vad de har grubblat över, och vilka uppfattningar de har haft när sjukdomar och annan ohälsa har drabbat dem. Innehållets bredd gör boken intressant för flera målgrupper År 1900 var medellivslängden i många europeiska länder och i USA mindre än 50 år. Sedan dess har medellivslängden ökat dramatiskt, inte enbart på grund av de medicinska framsteg som har gjorts för att bekämpa sjukdomar, utan också på grund av att de sanitära förhållandena, liksom levnadsförhållandena i övrigt, har förbättrats

Ett exempel på ett land som just nu befinner sig i steg 2 är Sydsudan. De har en förväntade livslängd på 55 år och deras är fertilitetstal är hög med en 5. Mortaliteten är något längre än i steg 1 och i Sydsudan ligger den på 104/1000 barn. Mortaliteten sjunker på grund av bland annat medicinska framsteg som vaccin Nyfikenheten har gett framsteg. Från början så visste vi ingenting om människokroppen men vi har nyfikenheten i generna och intresset att upptäcka och lösa problem som uppstår. Under den korta tid som vi människor har funnits på jorden har vi letat lösningar på problem, externa problem eller problem med oss själva

slutet av 1800-talet kom många bevis för att koleran var smittsam och vattenburen. Vetenskapssamhället stod därmed inför en kris, som ledde till att miasmateorin ersattes med mikrobteorien, även om inte alla lät sig övertygas. Vid Göteborgs läkarsällskaps möte i oktober 1893 diskuterades der året. Man var fortfarande oense Plastikkirurgi härleds från grekiskans plastikos som betyder formbar. Plastikkirurgiska operationer har utförts åtminstone sedan 1000-talet f.Kr. Allt eftersom medicinska framsteg har gjorts har kirurgi kunnat utföras med allt mindre olägenhet för patienten, och med minskade risker Den medicinska forskning kommer inte att kunna vända den nu skenande sjuklighet vars första tecken redan drabbat snart en tredjedel av jordens människor, om man inte tänker om från grunden. Vi ser idag en ström av rapporter om hur forskningens felaktiga inriktning under senare år avslöjas av nyare studier Mycket är romarriket känt för men inte för sin vetenskap. Den lilla medicinska kunskap som fanns hämtades från Grekland. Därifrån kom länge alla läkare som gjorde sig ett namn i Rom. Grekernas skärpa kom sig av den speciella arbetsmetod som lanserats av Hippokrates skola på 400-talet f Men det dröjde inte länge förrän moderskulten tog över­handen och den kvinnliga lusten förvisades till skamvrån. 1800-talet var inte mindre sexfixerat, men det var en fixering med negativa förtecken. Som ett tidens tecken dog maskeradbalerna ut av sig själva i slutet av 1700-talet, åtminstone i Storbritannien

Under 1800-talet anglifierades ordet koiliako´ s till det namn vi använder idag, celiac och sjukdomen fick namnet celiaki. Annons Samuel Gee, verksam vid sjukhuset Great Ormond Street for children i London skrev i en artikel 1888 följande: to regulate the food is the main part of treatment Europas vefolknings åldras och det beror på efterkrigstidens guldålder: ekonomiska, sociala och medicinska framsteg. Det genomsnittliga antalet barn per kvinna i EU var år 2006 1,5 barn medan reproduktionsnivån är 2,1 barn. Sjunkande födelsetal alltså efter den babyboom som gett oss den stora åldersgruppen 45-65 år Under mitten av 1800-talet gjorde tekniska och medicinska framsteg det möjligt för de europeiska stormakterna att underkuva nästan hela Afrika. Man upprättade kolonier, styrda av europeiska tjänstemän, med syftet att utnyttja kontinentens råvaror och människor. Erövringen byggde bland annat på idé - Trots alla framsteg - inte minst med penicillin och vacci-nering - så skördar infektionssjukdomar flest liv i världen. Malaria, HIV och tuberkulos är jättelika problem i ett glo-balt perspektiv. Läkarna står inför stora medicinska utmaningar Här är några av de svenska forskare som försöker förstå våra olösta gåtor

Medicin (vetenskap) - Wikipedi

P C Jersild är född 1935 och har skrivit 39 böcker, de första redan på 1960-talet. Han är läkare och i boken berörs många frågor kring sjukvården: medicinska framsteg, vård i livets slutskede, smärtlindring och debatten kring dödshjälp. Där finns kopplingar till läkemedelsföretagen och hälsohemsindustrin Vi har gjort enorma medicinska framsteg sen slutet av 1800-talet. Vi utför avancerade operationer och har läkemedel till buds som man inte kunnat drömma om, då när inte ens penicillinet fanns. Vi utför avancerade operationer och har läkemedel till buds som man inte kunnat drömma om, då när inte ens penicillinet fanns

Olika former av cancer har beskrivits genom historien. Fram till 1800-talet var försök till behandling av cancer till stor del misslyckade. Snabba framsteg inom medicinen ledde till utvecklingen av kirurgi, strålbehandling och kemoterapi, som fortfarande (i olika kombinationer) är de primära behandlingar som används idag I slutet av 1800-talet dog det runt 200 barn mellan 0-14 år per 100.000 invånare. Strax innan införandet av vaccinet på 1930-talet var siffran mindre än tio. Scharlakansfebern minskar från 200 döda per 100.000 i slutet av 1800-talet till praktiskt taget noll på 1940-talet då läkemedelsbehandlingar infördes Dock stod medicinska och hygieniska framsteg också för en befolkningsökning. Efter att man fått lära sig om bakterier och spridning så kunde man bara genom att förbättra sin hygien också bli av med annars vanliga sjukdomar. Att bara tvätta händerna gjorde stor skillnad Detta ledde till, att den framstående läkaren Eric Carl Trafvenfelt vid 1809 års riksdag föreslog, att ett institut skulle inrättas, vid vilket skulle utbildas läkare med lägre kompetens, vilka efter en tvåårig kurs kunde användas som underläkare i fält och vilka sedan, om tillfälle gavs dem, kunde fortsätta sina medicinska studier

mycket lång tid ( Grahn, 2005). Under 1800-talet var det fortfarande vanligt att sjukhus omgavs av stora parker för att på så sätt förbättra patienternas hälsa (Grahn, 2005). Den medicinska expertisen hade vid den här tiden stor tillit till naturens välgörande egenskaper, liksom till naturen som en källa till god hälsa Medikaliseringen är inte beroende av några medicinska framsteg och * Jfr Eva Palmblads karakteristik av hygienismen som ett sätt att naturalisera, rationali- sera en given tillvaros ordning, och få vissa sociala förhållanden att framstå som naturliga (Palmblad 1990, s. 13)

Stora medicinska framsteg har gjorts i historien och inom en snar framtid kommer det inte att vara ovanligt att svensken blir 100 år. Forskningen står inför en rad genombrott på områden som genterapi, stamcellsforskning och nanoteknik Syftet med Historia.se är att vara en portal för historisk statistisk, att presentera historia i siffror. Inriktningen är främst på ekonomisk historia. Redaktör och webbmaster för hemsidan är Rodney Edvinsson, fil. dr. i ekonomisk historia vid Stockholms universitet I början av 1800-talet var Gävle redan en gammal stad med privilegier från medeltiden och rötter som slingrade sig ner mot den grå forntiden men Gävle var samtidigt en ny stad. 1776 hade en våldsam eldsvåda lagt fler än hundra gårdar i ruiner och hela den norra delen hade återuppbyggts efter nya idéer

Video: Kajsas skolblogg: DEN INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN ALLA DELA

Under inflytande av de framsteg som kemin gjort, grundlades av Frans de le Boë (Sylvius), en lärjunge till van Helmont, den iatrokemiska skolan, som ville förklara alla yttringar av liv och sjukdom enligt kemiska lagar. I sitt lovprisande av opium yttrade han - som fått öknamnet Doctor opiatus - utan opium skulle jag icke vilja vara. astmasjukdomen kom på 1800- talet. John Bostock beskrev 1819 sin egen astma och hösnuva och Henry Hyde Salter skrev 1860 den första moderna läroboken om astma. Under 1800-talet kom också uppfinningen av stetoskopet och spirometern, framsteg som lagt grunden till vår diagnostik av astma. Mer sentida framsteg var upptäckten av det nya. Under senare hälften av 1800-talet utveck-lades såväl den medicinska undervisningen som själva sjukvården i Finland samtidigt som stora framsteg gjordes internationellt inom den medicinska vetenskapen. Perioden var också en blomstringstid för Sällskapet, som både fungerade som en vetenskaplig fören Under tiden levde grundtankarna inom humoralteorin kvar inom det medicinska tänkandet. Exempel går att finna i den svenske läkaren Christofer Carlanders noggranna journalanteckningar från slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Carlander skriver att blodet, och i många fall det förmodade överskottet av blod, orsakade flera sjukdomar I takt med nya medicinska framsteg ökar också förutsättningarna att behandla fler sjukdomstillstånd och större patientgrupper och därmed ökar också vårdbehoven. Mycket tyder på att de enskilt viktigaste faktorerna bakom de växande vårdbehoven är introduktionen av nya läkemedel och ny medicinsk teknolog

Under 1800-talet finns flera banbry-tande namn som satts i samband med den radikala medicinska traditionen. Främst av dessa var antagligen den tidigare medicinska uppfattningar. Mindre känt är att han ville skriva om medicinska ting på sitt eget modersmål (tyska) och inte på latin, som ett uttryck för en vilja att bättre kunna kommuni der 1800-talet var medelåldern i vårt land ca 40 år; endast vartannat barn upplevde 5 års ålder. Vid senaste sekelskiftet nådde 2 av 3 barn denna ålder. Infektioner främst tuberkulos, men även smittkoppor, kolera och polio, var orsaken till den stora barnadödligheten, får vilken också en a

Framsteg inom andra medicinska och tekniska områden gjorde det möjligt att under 1950-talet kartlägga hur hemoglobinmolekylen framställs. [ 2 ] [ 3 ] Den medicinska vetenskapens alltmer molekylära inriktning med protein- och enzymkemi har avslöjat hur genetiska variationer som påverkar syntetiseringen av hemoglobinet orsakar sjukdomar. Medicinska framsteg har också bidra-git till ökad funktionsförmåga och hälsorelaterad livskvalitet inom många områden. En viktig del i detta arbete är en vårdmiljö som utformas så att den ger förutsättningar för genomförande av vård, återhämtning, goda möten mellan patient, närstående och vårdar framåt. Redan på 1800-talet lanserade Bill-roth sina berömda typoperationer för ventri-kelresektion och 1940 beskrev Whipple den pankreatiko-duodenala resektion som med smärre modifikationer används än i dag. På 1970-talet skedde framsteg ifråga om sutur-materialen i och med lanseringen av moderna resorberbara suturmaterial. Nät. Beslut och riktlinjer. Ämnet Medicinens historia introduceras åter inom vetenskapsområdet Medicin och Farmaci. Kursen avser att ge en översiktlig orientering om medicinens historia genom tiderna, med särskild betoning på den moderna medicinens framväxt från 1800-talet fram till våra dagar

följd av bättre levnadsförhållanden och medicinska framsteg. Medel-livslängden har ökat med över 20 år för män och närmare 25 år för kvinnor sedan år 1900. Enbart under 1990-talet har medellivslängden ökat med 2,3 år för män och 1,3 år för kvinnor till 77,1 respektive 81,9 år la ökade dramatiskt på 1800-talet samlades de allt oftare på fattigstugor där de fick ta hand om varandra. Om du tänker dig en liten usel stuga med ett par rum och hela den stugan full med fattiga, utslitna gamla människor som bor där tillsammans i en enda röra av bara lor

Under 1800-talet kom utbyggnaden av hälsoväsendet igång och den medicinska vetenskapen utvecklades och specialiserades under inflytande av internationella impulser. Olika råd om amning och hygien i barnavården kom nu att förverkligas med hjälp av kampanjer från provinsialläkare och barnmorskor Såväl begreppsligt som praktiskt förenades dessa evenemang av nyckelordet hygien. Dess estetisk-sanitära retorik hade cirkulerat inom flera sociala och medicinska problemområden sedan slutet av 1800-talet och samlat alltmer legitimitet; runt 1920-1930-talet tycktes dess tillämpbarhet oändlig Det knarrar och knakar när vi går runt i det gamla huset. Caj-Åke Hägglund bor i Härnösands äldsta lägenhet i ett hus som byggdes 1729 i gamla stadsdelen Östanbäcken. - Huset har en själ och jag bor på historisk mark. Året är 1729 och stadsdelen Östanbäcken är under uppbyggnad. Är djurtester ett nödvändigt ont? - Djurförsök inträffar på laboratorium varje dag. Många forskare hävdar att detta är en av de bästa metoderna för att testa substanser, produkter och kemiska komponenter som kan vara skadlig för människor

egentliga framsteg i de redan erkända vetenskaperna. Andra hävdar dock att en serie nya vetenskaper, som man kan kalla Baconian (efter Francis Bacon), växte fram; vetenskaper med en fot i den experimentella vetenskapen och en fot i hantverket (Kuhn 1977, 41-46). I dessa kunde en pardans mellan vetenskap och beprövad erfarenhet äga rum I slutet av 1800-talet beskrevs flera embolektomiförsök, några lyckade. Man öp­pnade kärlet över det ockluderade området och utförskaffade materialet med slevar och tänger. År 1913 lyckades Fritz Bauer i Malmö att utföra en lyckosam öppen embolektomi i aorta, vilket beskrevs i Läkartidningen (»Fall av embolus aortae abdomin. Under 1800-talet började man massproduceravaror och framåt 1900-talet kunde man producera allt mer komplexa varor medhjälp av teknik och specialisering. Man kunde ta upp naturgas och sedan olja.Denna olja kom att glänsa 1950-1973 då rekordåren var. Man slösade på oljan ochbensin var billigt

populär: