Home

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning - Wikipedi

Europeiska unionens officiella tidning (EUT), tidigare Europeiska gemenskapernas officiella tidning (EGT), är en officiell tidning som ges ut av Europeiska unionen. II. Meddelanden. MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN. Europeiska kommissionen. 2017/C 361/0

EUR-Lex innehåller EU-lagstiftning, rättspraxis från EU-domstolen och andra offentliga EU-handlingar samt den autentiska, elektroniska versionen av EUT på 24 språk 3.1 Hänvisningar till EUT. Titeln Europeiska unionens officiella tidning kan skrivas på olika sätt. Lång form. Den långa formen är Europeiska unionens. Europeiska unionens officiella tidning. Europeiska unionens officiella tidning, EUT, rättsakter, upplysningar och meddelanden av olika slag som publiceras a

EU-lagstiftning - EUR-Le

 1. L 135/29 EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/856 av den 12 mars 2015 om principerna för det etiska ramverket för den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM.
 2. Se även. EUR-Lex; Europeiska unionens officiella tidning; Referenser Noter. Externa länkar. Officiell webbplat
 3. 5. För kumulation enligt punkterna 2 och 3, om bearbetningen eller behandlingen i en avtalsslutande SADC-stat eller EU inte är mer omfattande än.
 4. BIL AGA I För teckning över r ubr iker, under r ubr iker och koder i den Kombinerade nomenklaturen (1) som avses i ar tikel

Publikationsbyrån - Interinstitutionella publikationshandboken - 3

 1. European Union - Official website of the European Unio
 2. II. Meddelanden. MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN. Europeiska kommissionen. 2018/C 196/0
 3. (5) Europeiska rådet ställde sig den 23 och 24 oktober 2014 bakom ett energieffektivitetsmål på 27 % för 2030 på unionsnivå, med en översyn.
 4. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2005/65/EG av den 26 oktober 2005 om ökat hamnskydd (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS.
 5. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG (omarbetning) (Text av betydelse för EES
 6. SV Europeiska unionens off iciella tidning C 171 A Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar femtionionde årgången 12 maj 2016 Innehållsför tecknin
 7. (6) Om en medlemsstat inför en högre säkerhetsnivå, bör den säkerställa att den antagna bestämmelsen inte skapar hinder för.

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor 2. Följande ar tiklar ska införas som ar tiklar na 8a, 8b och 8c: Ar tikel 8a 1. Trots bestämmelser na i avsnitt 6.3 i bilagan får ett EG. Kommissionens meddelande om genomförandet av kommissionens förordning (EU) nr 813/2013 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG me SV Europeiska unionens off iciella tidning C 17 Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar sextioandra årgången 14 januar i 2019 Innehållsför tecknin 3. Punkt 1 ska inte tillämpas på fysiska personer som utför a) hårdlödning, mjuklödning eller svetsning av delar i ett system eller en enskild.

(14) Radioutr ustning kan vara avgörande för tillgång till lar mtjänster. Radioutr ustning bör därför, i förekommande fall SV Europeiska unionens officiella tidning L 282 Svensk utgåva Lagstiftning sextionde årgången 31 oktober 2017 Innehållsförteckning II Icke-lagstiftningsakte Kyotoprotokollet och att därmed skydda miljön. Den rättsliga grunden bör därför vara artikel 175.1 i fördraget. (7) Det är emellertid lämpligt att vidta. Europeiska unionens officiella tidning (EUT) från de senaste fyra åren; Den svenska specialutgåvan av Europeiska gemenskapernas officiella tidning (EGT

Europeiska unionens officiella tidning - Uppslagsverk - NE

 1. ★Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 656/2014 av den 15 maj 2014 om faststäl­ lande av regler för övervakningen av de yttre sjögränserna inom.
 2. 30.4.2004 SV Europeiska unionens officiella tidning L 134/3 (14) Genom rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägna
 3. RÅDETS DIREKTIV 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV med beaktande av.
 4. Ar tikel 5 Förf lyttning av angivet trä och angivet träemballage inom unionen Angivet trä med urspr ung i avgränsade områden som upprättats i.

2. I detta kapitel avses med upphandling som omfattas upphandling för offentliga ändamål a) av en vara, tjänst eller en kombination av dess (1) När en nationell standard som införlivar en harmoniserad standard, till vilken en referens har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Avsnitt IV: Förfarande IV.1) Beskrivning IV.1.1) Typ av förfarande (fyll i bilaga D) Förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande (i enlighet med. TILL LÄSAREN Denna utgåva innehåller de konsoliderade versionerna av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt.

Europeiska unionens officiella tidning - EU

Officiella handlingar Europeiska Unionen

BILAGA Unionsförteckning som det hänvisas till i artikel 15.1 Ämne Kategori av livsmedel Modersmjölkser­ sättning och tillskottsnäring Beredda spann L 303/2 SV Europeiska unionens officiella tidning 18.11.2009 ii) under jakt eller fritidsfiske, iii) under kultur- eller sportevenemang Europeiska unionens officiella tidning översättning i ordboken svenska - engelska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk

Publikationsbyrån - Interinstitutionella publikationshandboken - Första

C 272/2 SV Europeiska unionens officiella tidning 26.7.2016 . 5.1.4 Modulerna och deras varianter. Anvisningar och förklaringar 1. Fyll i den egentliga (åter)exportörens fullständiga namn och adress, inte en representants. Om det gäller ett inty L 14/12 SV Europeiska unionens officiella tidning 19.1.2018 (1) (2) (3) 0242000 b) Huvudbildande kål 0242010 Brysselkål 0242020 Huvudkål 0242990 Övriga. Europeiska unionens officiella tidning oversættelse i ordbogen svensk - dansk på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog Post- och Inrikes Tidningar; Europeiska unionens officiella tidning; Acta Apostolicae Sedis; London, Edinburgh and Belfast Gazette

Artikel 3 Arbetsmarknadens parter Utan att det påverkar det förfarande som avses i artikel 4.2 skall kommissionen höra arbetsmarknadens parter och andr UTKAST TILL EUROPEISKA UNIONENS STADGA OM DE GRUNDL˜GGANDE R˜TTIGHETERNA (2000/C 364/01) 18.12.2000 Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 364/1S Yttrande från Europeiska datatillsynsmannen över kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om. Europeiska unionens officiella tidning nr L 256 , 01/10/2005 s. 0032 - 0040 . 2005/62/EG. Kommissionens direktiv av den 30 september 2005 om genomförande av. 12.7.2011 SV Europeiska unionens officiella tidning C 206 A/9 III. BEHÖRIGHETSKRAV Sista dagen för webbanmälan måste du uppfylla följande allmänna och.

Ar tikel 2 Ikraf tträdande Detta beslut träder i kraf t den tjugonde dagen ef ter det att det har offentliggjor ts i Europeiska unionens off iciella. Swedish Europeiska unionens officiella tidning ges ut på alla 20 officiella språk. more_vert. open_in_new Länk till källa; warning Anmäl ett fel Yttrande från Europeiska datatillsynsmannenom förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om. (11) Medlemsstaterna bör noggrant kontrollera att skyddsreg-lerna följs av alla fartyg, oavsett ursprung, som begär att få anlöpa en hamn i gemenskapen

31.7.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 210/25 RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska. 10.8.2011 SV Europeiska unionens officiella tidning Europeiska unionens officiella tidning käännös sanakirjassa ruotsi - suomi Glosbessa, ilmaisessa online-sanakirjassa. Selaa miljoonia sanoja ja sanontoja kaikilla. PRESTANDADEKLARATION BILAGA III i: 4.4.2011 - Europeiska unionens officiella tidning - L 88/5 Nr: EN 1917 Standardbrunnar 1. Produkttypens unika identitetskod: Brunn.

1 L 217/9 KOMMISSIONENS BESLUT (EU) 2015/1402 av den 15 juli 2015 om fastställande av Europeiska unionens ståndpunkt avs.. Europeiska unionens officiella tidning nr L 047 , 18/02/2004 s. 0001 - 0010. Konsoliderad 273/2004 Genomförandeförordning 2015/1013 Delegerad förordning 2015/101 RÄTTELSER Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1205/2008 av den 3 december 2008 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG om. att i enlighet med bestämmelser na i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegera ett antal av dessa befogenheter, med förbehåll för. PRESTANDADEKLARATION BILAGA III i: 4.4.2011 - Europeiska unionens officiella tidning - L 88/5 Nr: EN 1916 Standardrör 1. Produkttypens unika identitetskod: Rör.

Europeiska unionens officiella tidning - PD

(12) Ren vegetabilisk olja från oljeväxter som framställs genom pressning, extraktion eller jämförbara metoder, rå eller raffinerad men kemiskt oförändrad. Ar tikel 2 Denna förordning träder i kraf t den tjugonde dagen ef ter det att den har offentliggjor ts i Europeiska unionens officiella 6. Sidan 12, skäl 63 tredje meningen. I stället för: (63) [] Alla registrerade bör därför ha rätt att få kännedom och underrättelse om framför allt.

Logga in för att reservera. Genom att reservera kan du ställa dig i kö eller beställa till ditt bibliotek. Reservationer i kö: KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2016/1443 av den 29 juni 2016 om ändr ing av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 och. Utan att det påverkar tillämpningen av kapitel IV skall ett domännamn tilldelas den behöriga aktör vars ansökan först inkommit till registreringsenheten på.

Europeiska unionens publikationsbyrå - Wikipedi

Förteckningen upptar de standarder vars referensnummer 2005-03-31 publicerades i Europeiska unionens officiella tidning (2005/77/03) SV Europeiska unionens officiella tidning C 164 A Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar sextionde årgången 24 maj 2017 Innehållsförtecknin Ar tikel 5 Bedömningsorgan 1. Ett bedömningsorgan som utsetts av de behör iga myndigheter na i en medlemsstat eller andra enheter som ä

Officiell EU-webbplats Europeiska Unionen

Rättelse till rådets beslut 2006/971/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Samarbete för genomförande av Europeiska gemenskapens sjunde. Sökanden ska erlägga en avgif t på 650 euro för handläggningen av en ansökan som lämnas in på något annat sätt än via myndighetens. AVTAL mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Albanien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd DE HÖGA AVTALSSLUTANDE PARTERNA 2. Produktgruppen ska inte omfatta sängstomme av trä eller med stoppning, uppblåsbara madrasser eller vattenmad­ rasser, respektive madrasser som kan.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. Ar tikel 1 Denna förordning ska tillämpas på alla torkade bönor med urspr ung i Nigeria som omfattas av KN-numme KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2018/172 av den 28 november 2017 om ändr ing av bilagor na I och V till Europaparlamentets och rådets.

L 310/28 SV Europeiska unionens officiella tidning 25

2. Ar tikel 8.1 ska ersättas med följande: 1. Avgif ter för att ordna och utföra den tekniska provningen av en sor t som är föremål för. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2003/59/EG av den 15 juli 2003 om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller. Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna SV 18.12.2000 Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 364/1 HÖGTIDLIG PROKLAMATIO

Europeiska unionens officiella tidning - tulli

Kansliet publicerar ett meddelande i Europeiska unionens officiella tidning med bland annat uppgifter om parterna och frågornas innehåll. Parterna,. EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDENS REKO. MMENDATION av den . 15 december 2015. om bedömningen av gränsöverskridande effe. kter och frivillig ömsesidighet för. Title: Rättelse till Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/ 1938 av den 27 augusti 2015 om ändring av Europeiska centralbankens riktlinje (EU. (12) Medlemsstaterna bör i första hand ta hänsyn till barnets bästa när de genomför detta direktiv. (13) Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av protokolle R ättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1328 av den 29 juli 2016 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och.

Europeiska unionen - Riksdage

Ar tikel 3 Standardutdrag 1. Standardutdrag ur registret ska innehålla följande uppgif ter om det berörda europeiska politiska par tiet eller de RÄTTELSER R ättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/35/EU av den 5 apr il 2011 om fusioner av aktiebolag (Europeiska unionens off. Definitionen av EUT, vad betyder EUT, menande av EUT, Europeiska Unionens Officiella Tidning. EUT står för Europeiska Unionens Officiella Tidning EUROPAPARL AMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2018/1727 av den 14 november 2018 om Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust.

Europeiska unionens officiella tidning L 134/1 - regeringen

Acronym Definition; EUT: Europeiska Unionens Officiella Tidning (Swedish: European Union's publisher) EUT: Equipment Under Test: EUT: Eindhoven University of. RÅDETS BESLUT (EU) 2015/1523 av den 14 september 2015 om fasts tällande av provisor iska åtgärder på området inter nationellt skydd till för mån. (14) Den ordning för erkännande som upprättas genom direktiven 89/48/EEG och 92/51/EEG ändras inte. Den som innehar ett examensbevis för postgymnasial yrkes Europeiska unionens officiella tidning translated from Swedish to Spanish including synonyms, definitions, and related words

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1301 av den 20 juli 2015 om

View Homework Help - Fördraget om den europeiska unionen och fördraget om den europeiska unionens funktionssätt.pdf from JÖKEN HRF010 at Gothenburg Uni. 28.5.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning L 159/43 . Anvisningar för upprättande av prest andadeklarationen 1. ALLMÄNT Dessa. C 289/14 Europeiska unionens officiella tidning 28.11.2009SV. UTGIVNINGSLAND MYNT EKVATORIALGUINEA 250 PESETAS 500 PESETAS 750 PESETAS 1 000 PESETA

LIBRIS titelinformation: Europeiska unionens officiella tidning [Elektronisk resurs] L & SAMARBETSAVTAL om satellitnavigering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Konungariket Norge EUROPEISKA UNIONEN, nedan även kallad unionen officiell tidning oversættelse i ordbogen svensk - dansk på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog

populär: